ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en regelingen m.b.t. het inschrijven, afmelden voor de door NEXTfem verzorgde cursussen.

 

Inschrijving: het registratieproces op de Website, of via het accorderen van een offerte door middel waarvan een natuurlijke persoon zich inschrijft voor het een cursus van NEXTfem;

 

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Participant en NEXTfem, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld met betrekking tot het Programma en eventuele overige gemaakte afspraken;

 

Participant: een natuurlijk persoon die zich via de Website, of via het accorderen van een offerte, inschrijft voor een cursusprogramma;

Programma: de programmas, cursussen en masterclasses, inclusief de onderdelen en modules die door NEXTfem worden aangeboden en verzorgd;

 

Website: de website met de domeinnaam https://www.nextfem.nl

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen NEXTfem en de Participant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2. De Participant gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. NEXTfem zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Participant ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien.

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door NEXTfem worden gewijzigd. NEXTfem zal de Participant tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Participant worden uitdrukkelijk uitgesloten.


2.5. Slechts na schriftelijke mededeling van NEXTfem dan wel schriftelijke goedkeuring door NEXTfem kan worden afgeweken van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.6. Alle rechten en aanspraken, die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten door NEXTfem worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van het personeel van NEXTfem en de door NEXTfem ingeschakelde derden.

3. Totstandkoming Overeenkomst m.b.t. inschrijving voor een Programma

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Participant na de afronding van de Inschrijving van NEXTfem een bevestiging van de Inschrijving voor een Programma ontvangt.

3.2. De Participant garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij de Inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn. De Participant is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens.

3.3. Een Overeenkomst met de Participant kan in geval van wanprestatie door de Participant eenzijdig door NEXTfem worden beëindigd. Tevens kan de Participant in voornoemde gevallen de toegang tot het Programma en overige faciliteiten worden ontzegd.

3.4. Om reden van kwaliteitsverbetering en (voorgeschreven) herprogrammering behoudt NEXTfem zich het recht voor een Programma tussentijds te wijzigen.

3.5. In geval van het onvoorzien vervallen van één van de cursusdagen van het Programma is NEXTfem gerechtigd om deze cursusdag op een andere wijze in te vullen.

3.6. NEXTfem is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden of gehouden om inhaallessen te verzorgen indien een Participant om welke reden dan ook een onderdeel of onderdelen van de Programma niet kan volgen.

3.7. Alle aanbiedingen van NEXTfem zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een Programma. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NEXTfem niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Participant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4. Herroepingsrecht

4.1. De Participant heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Kosten in verband met het retourneren van geleverde zaken kunnen door NEXTfem in rekening worden gebracht.

4.2. Indien het Programma is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, is de Participant voor het gedeelte van het Programma dat hij reeds heeft gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van NEXTfem.

4.3. Er bestaat geen recht op ontbinding Overeenkomstig artikel 4 lid 1 als het Programma is aangevangen en voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

5. Annulering

5.1. Annulering van deelname aan het Programma is alleen mogelijk overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst

5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden dient altijd schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden. De datum van het poststempel van de annuleringsbrief of de verzenddatum van de desbetreffende e-mail geldt als aanzegdatum van de annulering. De financiële verplichtingen als gevolg van annulering staan in deze Algemene Voorwaarden of in de ontvangen offerte van NEXTfem.

5.3. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd voor een ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Indeling en tijdstippen Programma

6.1. NEXTfem behoudt zich het recht voor de indeling van het Programma en voor wat betreft tijd (en, indien van toepassing, plaats) te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen het Programma af te gelasten. Ingeschreven Participanten die zich voor desbetreffende Programma hebben aangemeld ontvangen in zon geval schriftelijk bericht. Indien een Programma door NEXTfem wordt afgelast, komen de verplichtingen van een Participant te vervallen: aan haar worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Betaling

7.1. Betaling van het Programma dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld. Bij niet tijdig betalen kan de Participant toegang tot het Programma worden ontzegd. Bij bekostiging door derden blijft de Participant verantwoordelijk voor de betaling van het Programma. Door het niet bezoeken/niet gebruik maken van een van de onderdelen van het Programma vervalt de financiële verplichting niet.

7.2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn op de factuur is de Participant van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Participant is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Bij Participant worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”.

De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

.., Minimumtarief 40,00
.., 15% over eerste 2.500,00
.., 10% over volgende 2.500,00
.., 5% over volgende 5.000,00
.., 1% over volgende 190.000,00
.., 0.5over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6.775 7.3.

Het eventueel verschuldigde achterstallige Investeringsbedrag is onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Van de door NEXTfem verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan NEXTfem voorbehouden.

8.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën ,opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEXTfem.

8.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van NEXTfem, niet toegestaan lesmateriaal van NEXTfem aan derden ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. NEXTfem heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.

9.2. NEXTfem is pas in verzuim nadat de Participant NEXTfem schriftelijk per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld. Waarbij een redelijke termijn minimaal 10 werkdagen is.

9.3. ledere aansprakelijkheid van NEXTfem is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van NEXTfem komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige zin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het Investeringsbedrag dat is voldaan door Participant.

9.4. NEXTfem is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van het Programma, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van NEXTfem voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.

9.5. NEXTfem is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten NEXTfem gebruik maakt.

9.6. NEXTfem is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst.

9.7. De Participant dient een vordering op NEXTfem op straffe van verval, binnen een jaar nadat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan, dan wel de Participant met de schade bekend is geworden, bij NEXTfem schriftelijk in te dienen. De Participant vrijwaart NEXTfem tegen vorderingen van derden uit welke hoofde ook jegens NEXTfem, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Participant.

10. Klachtenprocedure

10.1. Participanten die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud of organisatie van het onderwijs, kunnen dit schriftelijk (per brief of per e-mail) kenbaar maken aan de directie. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

11. Website en Nieuwsbrief

11.1. NEXTfem heeft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen getroffen om de gegevens die via de Website worden verstuurd en verkregen te beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

12. Privacy, Foto’s en Filmopnamen

12.1. NEXTfem verwerkt de persoonsgegevens van de Participant overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2. NEXfem legt de persoonsgegevens van de Participant vast voor de acceptatie en de uitvoering van de Overeenkomst.

12.3. NEXTfem kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om de Participant te informeren over aanbiedingen en andere diensten van NEXTfem. Indien de Participant dit niet wenst, kan de Participant dit laten weten via info@nextfem.nl

12.4. De persoonsgegevens van de Participant worden verder gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.

12.5. De Participant heeft inzage in zijn persoonsgegevens en recht op verbetering van deze gegevens.

12.6. NEXTfem heeft een privacy policy welke is te raadplegen via de website: https://nextfem.nl/privacy

13. Algemene bepalingen

13.1. Als NEXTfem op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de Participant is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet na te komen.

13.2. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de Overeenkomst. Als een bepaling uit de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet-afdwingbaar mocht zijn, zal NEXTfem binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van NEXTfem zo veel mogelijk benadert.

13.3. De door NEXTfem verzonden e-mailberichten gelden als ontvangen binnen 24 uur nadat zij verzonden zijn aan het e-mailadres dat de Participant heeft opgegeven.

13.4. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1. Op de rechtsverhouding tussen de Participant en NEXTfem is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechter te Groningen is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van tussen de Participant en NEXTfem gerezen geschillen.